• Rozmiar tekstu:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • Podświetl linki:
  • Odstępy w tekscie:

Opłaty za przedszkole

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.
W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, rodzice płacą 1,30zł lub 0,65 zł ( rodziny objęte Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub rodziny objęte Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” ).
Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0zł.
Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za korzystanie z przedszkola.

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi:
11.00 zł – trzy posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
8,80 zł – dwa posiłki ( śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)
6,60 zł – obiad

Tytuł opłaty:
Opłata za przedszkole 130/ … (numer dziecka) – nazwisko i imię dziecka

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego w Krakowie z dnia 24 marca 2015 r. informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na poniższy rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

19102028920000580205904596
( nr rachunku bankowego)

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia. Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

W razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.