^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Koncepcja Pracy i Rozwoju Przedszkola

 

      

       Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola Samorządowego Nr 130 w Krakowie

 

 

 

Wizja przedszkola

 

 

Optymistyczne przedszkole – wspieramy i rozwijamy wszechstronną aktywność dziecka oraz inteligencje wielorakie

 

Dajemy dziecku bogactwo doświadczeń i przeżyć oraz kształtujemy jego osobowość. Wyposażamy je w wiedzę i umiejętności potrzebne do radzenia sobie w dorosłym życiu.

 

Misja przedszkola

 

 • Przedszkole przygotowuje dziecko do bezstresowego podjęcia nauki oraz radzenia sobie z wymaganiami stawianymi w szkole.
 • Przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka , zapewnia mu opiekę, bezpieczeństwo, wypoczynek oraz wszechstronny rozwój.
 • Przedszkole indywidualizuje oddziaływania wspomagające oraz korygujące rozwój dziecka , wyrównuje jego szanse edukacyjne.
 • Dziecko korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, działa metodami aktywnymi.
 • Przedszkole przeprowadza rzetelną diagnozę umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci, która jest punktem wyjścia do planowania działań edukacyjno – wychowawczych.

Absolwent przedszkola to dziecko:

 

 • rozwiązujące problemy, dążące do osiągania sukcesów i radzenia sobie z porażkami;
 • świadome własnej tożsamości, akceptujące odrębność innych;
 • kulturalne, otwarte, komunikatywne, aktywne, twórcze;
 • gotowe do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego;
 • przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Cele główne:

 

 • Stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności , potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dziecka, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji uzyskanych od rodziców i specjalistów ( psychologa, logopedy, lekarza).
 • Stałe podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.
 • Efektywne współdziałanie z rodzicami.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie zakresu kompetencji przez kadrę pedagogiczna przedszkola.
 • Zwiększanie skuteczności zdobytej wiedzy w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz  w opracowaniu i wdrażaniu innowacji.
 • Motywowanie pracowników do doskonalenia zawodowego i systematyczne monitorowanie tego obszaru.
 • Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 • Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 • Dostosowanie bazy przedszkola do koncepcji pracy.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

 

Realizując wizję i misję przedszkola oraz powyższe cele, dążymy do stworzenia serdecznej i pełnej zaufania atmosfery pomiędzy całym personelem, dzięki czemu nasze przedszkole będzie bardziej przyjazne dzieciom i rodzicom.

 

Zamierzenia wynikające z mocnych i słabych stron:

 

 • Utrzymanie wysokiego poziomu w zakresie bezpieczeństwa i fachowej opieki nad dzieckiem oraz zapewnienie rodzicom komfortu psychicznego związanego z pobytem dziecka w przedszkolu.
 • Dziecko w roli badacza i odkrywcy - ukierunkowanie pracy przedszkola na rozwijanie i pobudzanie aktywności poznawczej dziecka.
 • Wypracowanie systemu pracy z dzieckiem zdolnym. Objęcie dzieci zdolnych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 • Zorganizowanie Szkoły dla rodziców. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka , uwzględnianie ich potrzeb oraz oczekiwań względem przedszkola i nauczyciela . Zapewnienie dobrej komunikacji: rodzic – przedszkole, rodzic – nauczyciel.
 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności w celu rozszerzenia oferty bezpłatnych zajęć.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez efektywną współpracę przedszkola ze środowiskiem.

 

Metody:

 

W naszym przedszkolu oprócz tradycyjnych metod pracy ( metody czynne, metody, oglądowe, metody słowne) wykorzystujemy nowatorskie metody aktywizujące wszechstronny rozwój dziecka :

- Metoda Ruchu Rozwijającego ( Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Carla Orffa,        A. i M. Kniessów),

- Metoda projektu,

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- Metoda P. Dennisona - Kinezjologia Edukacyjna,

- Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Pedagogika zabawy KLANZA,

- Metoda Zoltana Kodaly.

 

Adaptacja :

 

Przedszkole wspomaga dzieci i rodziców w procesie przystosowania do warunków przedszkolnych poprzez realizowanie programu adaptacyjnego:

- Miesiąc otwartych drzwi - w lutym,

- otwarte zajęcia adaptacyjne – w czerwcu,

- zebrania informacyjne, doradcze, pedagogizujące,

- biuletyn dla rodziców zawierający informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola.

 

Diagnoza:

 1. Nauczyciele prowadzą systematyczna obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentują ją.
 2. W oparciu o zgromadzone informacje nauczyciele opracowują indywidualne plany działań wspierających.
 3. Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej potrzeby , możliwości i uzdolnienia dzieci.
 4. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych ( wspomagania rozwoju dziecka) przedszkole współpracuje ze specjalistami – psychologiem, pedagogiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.
 5. W przedszkolu funkcjonuje procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka przedszkolnego.
 6. Dzieci 5-6 letnie są badane pod kątem gotowości szkolnej. W terminie do 30 kwietnia rodzice dzieci 5-6 letnich otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

Ewaluacja:

 

 • Szczegółowe zadania wynikające z powyższej koncepcji pracy są modyfikowane i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola stanowiących załącznik do koncepcji.
 • Koncepcja będzie realizowana w ciągu 5 lat, ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań będzie miała charakter cząstkowy. Ewaluacja całościowa odbędzie się po zakończeniu realizacji koncepcji.
 • Koncepcja pracy jest zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.
 • Przedszkole to dynamicznie zmieniająca się instytucja , dlatego nasza koncepcja jest otwarta na zmiany i modyfikacje.
 • Modyfikacje dotyczące koncepcji pracy są opiniowane przez Radę Pedagogiczną .
 • Zmodyfikowana koncepcja pracy jest przedstawiana członkom Rady Rodziców.

 

 

Copyright 2013  Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie